ელოკომი 0.1% 15გ მა...
დიოქსაფლექსი B12 3მ...
სინაფლანის მალამო 0...
პოზიტონი 30გ კრემი
პრედნიზოლონი მ-მო 0...
ბენოდილი ინჰ0.25მგ/...
ფლოსტერონი 7მ/მლ1მლ...
ეტაკორტილენი1.5მგ0....
მონექსი 50მკგ /დ 14...
ნასოალდო 50მკგ/დ.14...
ექსიტუმ B12 3მლ#3ა
გიდროკორტიზონი 1%15...
პრედნი 1% 10მლ თვ/სუსპ
დექსამეტაზონ-დარნ.0...
პულმიკორტი ინჰ0.25მ...
ნასომეტი 0.05% 18გ/...
სინაფლანის მალ 0.02...
გენკორტი 10მგ #60ტ
სოლუ-მედროლი 500მგ ...
პრედნიზოლონი 30მგ/1...
სერტოსპანი 5მგ+2მგ/...
პრედნიზოლონი 5მგ #...
კოდერმო 0.1% 30გ მა...
გიდროკორტიზონი 2.5%...
კორტაირი სუს0.25მგ/...
ბენოდილი ინჰ0.5მგ/მ...