პროპიცილი 50მგ #20ტ
ლ-თიროქსინი 125მკგ ...
თიროზოლი 5მგ #50ტ
უნიმაზოლი 5მგ #60ტ...
ეუთიროქსი 50მკგ#100ტ
უნიმაზოლი 5მგ #60ტ
ტ4 100მკგ #30ტ
იოდომარინი 100მკგ #...
ეუთიროქსი 150მკგ#100ტ
ლ-თიროქსინი 50მკგ #50ტ
ტ4 50მკგ #30ტ
ეუთიროქსი 100მკგ#100ტ
მერკაზოლილი 5მგ #100ტ
ტ4 50მკგ #30ტ SOC
ლ-თიროქსინი 75მკგ #...
იოდომარინი 200მკგ #...
ტ4 88მკგ #30ტ
ტ4 125მკგ #30ტ
ტ4 150მკგ #30ტ
ტ4 25მკგ #30ტ
ლ-თიროქსინი 150მკგ ...
ეუთიროქსი 125მკგ#100ტ
თიროზოლი 10მგ #50ტ
ლ-თიროქსინი 100მკგ ...
ეუთიროქსი 25მკგ#100ტ
ტ4 112მკგ #30ტ
ტ4 12მკგ #30ტ
ტ4 62მკგ #30ტ